کامل‌ترین آموزش پایتون

برای ورود به بازار کار + پروژه های جذاب

رایـــــگان به مدت محدود

رایـگان

6.000.000

ساعت
دقیقه
ثــانیه

تا پایـــان
تخفیـــف

+77 ساعت

120 تمرین

6 مینی پروژه

پشتیبانی دائمی